Вторник, 07 Април 2015 21:59

Инж.Емануил Манолов, кмет на община Павликени: Строим за 100 години напред, нужно е търпение

СКЪПИ МОИ СЪГРАЖДАНИ, ПАВЛИКЕНЧАНИ,

  Вече осем месеца пред очите ни се изпълнява най-мащабният проект в града ни за всички времена. Наблюдавайки Вашите притеснения от нарушения ритъм на града и ежедневните неудобства вследствие строителните работи по улиците, длъжен съм да се обърна към Вас в качеството си на кмет на община Павликени, и като строител.

  Настоящият проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура” е залегнал в Областната стратегия за развитие на Област В. Търново 2005 г.-2015 г. Също е заложен в Общински план за развитие 2007 г.-2013 г., както и в План за управление на речните басейни в Дунавски район. Всички страни, членки на ЕС, са длъжни да спазват Директива 91/271/ЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места. Директивата цели опазването на повърхностните водни обекти на сушата и крайбрежните води като регулира събирането, третирането и заустването на градски отпадъчни води и изхвърлянето на биоразградими вещества в промишлени отпадъчни води.

  Директивата задължава страните – членки да:

-Гарантират, че всички агломерации са обезпечени с канализационни системи за отпадъчни води от населените места;

-Гарантират, че отпадъчните води от населените места, постъпващи в канализационните системи, трябва преди заустване да бъдат предмет на вторично пречистване;

-Гарантират, че отпадъчните води от населени места с над 10 000 екв.жит., постъпващи в канализационните системи, трябва преди заустване в чувствителни зони да бъдат предмет на по-строго третиране;

-Гарантират, че пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места са проектирани, изградени, работещи и поддържани, за да осигуряват ефективна работа в съответствие с всички обичайни местни климатични условия.

  Екипът на Община Павликени си поставя за цел с реализацията на настоящия проект да се постигне значително подобряване на съществуващата система за управление на отпадъчните води, които до момента се изливаха директно в покритото дере и в р.Павликенска непосредствено зад зоопарка.

  По този начин ще се осигурят здравословни условия за живот на всички нас, ще се преустановят възможностите за разпространение на зарази и болести, както и миризми през периодите на маловодие. Чрез пречистването на отпадъчните води ще възстановим естественото състояние на р.Росица в доста широк обхват по поречието й. Ще я направим приятен и здравословен обект за отдих и забавление, за риболов и напояване.

  При изпълнението на проекта, освен включване на нови райони чрез изграждане на нови канализационни клонове, се изпълнява и реконструкция на част от съществуващата канализационна мрежа. Това се налага по няколко причини:

- Предвид гравитачното отвеждане, местоположението на ГПСОВ определя нови нива и наклони на част от клоновете;

-Съществуващата канализация е с бетонни тръби, които на места са разместени вследствие слягания и движение на земните пластове, и отпадъчните води просмукват в почвата;

-На места старите тръби са запълнени с пясък и тиня и нямат нужната проводимост при проливни дъждове;

-Друга част от тръбите са с малки сечения, които не могат да поемат новите увеличени водни количества;

-Включването на нови клонове налага промяна на дълбочини на полагане;

-Колекторите, минаващи успоредно на откритото и покритото дерета, трябва да поемат отпадъчните води от напречните улични клонове, като имат възможност чрез дъждопреливни шахти да отведат дъждовните води директно в деретата, а не да запълват обема на пречиствателната станция и да я натоварват излишно.

  След щателно обследване с модерна апаратура Община Павликени е направила всичко възможно още на фаза „проектиране” да се ограничат разкопаванията и подмяната на съществуващите канали, но това не може да се прави в разрез с техническите норми и правила.

  Необходимостта от реализирането на този проект не бива да бъде поставяна под съмнение. Успоредно с екологичния благоприятен ефект с него ще постигнем и редица други цели:

-Повишаване стандарта на живот;

-Благоустрояване – прецизно ще се изкърпят с асфалт зоните на изкопите в широк обхват, ще се подменят шахтите и ще са на нивото на пътното платно. Всички зелени площи ще се рекултивират;

-Откриване на нови работни места – персоналът на ГПСОВ ще е 14 души;

-Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите;

-Създаване условия за привличане на инвестиции и спомагане за икономическото развитие на района;

-Намаляване риска от заболявания;

-Възможност за използване на отработената утайка за наторяване.

  Аз съм строител. Тази професия упражнявах 18 години. По стечение на обстоятелствата от встъпването ми в длъжност продължавам да се занимавам основно със строителство.

  Години наред в Павликени не се построи нищо ново. Изпуснати са били редица възможности да се гради и да се разрешават проблеми. 

  В момента имаме невероятния шанс да получим финансиране за важните обекти за Павликени. Единствено в наши ръце е да съумеем да превърнем тези пари в смислени обекти на градската инфраструктура, които ще служат на нас, синовете и внуците ни за поколения напред.

  Необходимо е малко търпение у всеки от нас.

  Аз знам, че строителният процес създава неудобства за всички Вас, мои съграждани. Създава проблеми с придвижването, със запрашаването, с разкалването, усещате вибрациите от преминаването на строителните машини. На много от Вас се наложи да променят ежедневните си навици, за да се съобразят със строителите.

  Аз съм строител и мога да оценя кога една дейност застрашава живота на хората. Мога да Ви уверя, че са взети всички мерки, за да няма нанесени щети на частни имоти и да не бъде наранен нито един човек. 

  Имате право да се притеснявате. Знам, че го правите от загриженост за общия ни дом – Павликени. Няма да се сбъднат опасенията Ви, бъдете сигурни. 

  Няма да позволя обаче заради моментно недоволство да бъде провален този най-мащабен проект в цялата история на нашия град. Строителството ще продължи със същите темпове до завършването на планираните дейности през месец юли.

  Уверявам Ви, че най-тежки санкции ще бъдат наложени, ако само за секунда изпълнителите се отклонят от поетите ангажименти. Уверявам Ви, че безопасността на жителите на Павликени е най-важна за нас. Но Ви уверявам и че след четири месеца Павликени ще има нова, съвременна пречиствателна станция и нова канализационна мрежа, за която и след 100 години нашите наследници ще ни благодарят.

 

Инж.Емануил Манолов

Кмет на община Павликени

 

Прочетена 3970 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.