Министър Нона Караджова и кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Павликени на стойност до 30,2 млн. лв. Средствата са от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и са 97% от разходите по проекта. Останалите 3% Община Павликени трябва да осигури от общинския бюджет.По проект се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор, която ще обслужва 10 565 екв.ж. По този начин ще се прекрати изливането на отпадъчни води в р. Павликенска. Ще се реконструира и изгради около 27 км. канализационна мрежа. С изпълнението на тези дейности ще се подобри съществуващата система за отпадъчни води на територията на града и ще се повиши качеството на услугите във ВиК сектора.Целта на проекта е Намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда и опазване на водите на река Павликенска посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадните води и заустване на битовите отпадъчни води, както и повишаване качеството на живот на населението и конкурентноста на икономиката в региона.Срокът за…
Публикувана в Брой 1 (717)/2013
Страница 2 от 2