Вторник, 16 Февруари 2021 13:14

Община Павликени планира бюджет в размер 30 545 219 лв. за 2021 г.

Планираният бюджет на Община Павликени за 2021 г. е в размер на 30 545 219 лв. Данните за финансовия план бяха представени по време на обществено обсъждане.

Проектът на Бюджет – 2021 е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2021 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи.

„Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2021 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Плана за интегрирано развитие на община Павликени, каза в словото си кметът инж. Емануил Манолов. – Считам, че проектът на Бюджет – 2021 е реално изпълним и с обединените усилия на Общинския съвет, администрацията и гражданите на общината успешно ще реализираме планираните цели”, допълни още градоначалникът.

Новите моменти в бюджета за 2021 г. са свързани с предоставянето на средства от държавния бюджет по два нови стандарта.

Родителите вече няма да заплащат разходите за храна на децата от подготвителните предучилищни групи – 5- и 6-годишните деца, а те ще са за сметка на разходния стандарт.

81 потребители на социалната услуга „Асистентска грижа“ ще получат подкрепа с лични асистенти. Разчетът на стандарта е един асистент да обслужва средно трима потребители при 8-часов работен ден.

Предвидени са средства за разкриване на нова дейност – „Приюти за безстопанствени животни“. Очакванията са в края на 2021 г. общинският приют да влезе в експлоатация. Предвидените средства са за ІV-то тримесечие на годината и обезпечават първоначални разходи за заплати и осигурителни вноски на персонала и издръжка на дейността.

Помощите за погребения на самотно живеещи и изоставени хора се увеличават от 200 на 300лв.

Увеличават се субсидиите от собствени приходи за финансиране на спортните клубове. През 2021 г. средствата са в размер на 178 000 лв. 

Запазват се общинските програми „Ин витро“, „Местни и граждански инициативи“.

И през настоящата година са предвидени 10 000 лева за подпомагане на семействата с новородени деца. Предстои приемането на нови правила за разпределянето на средствата.

Запазват се размерите на всички местни данъци и такси, включително на таксата за битови отпадъци, на нивото от 2020 г.

Община Павликени завърши 2020 г. със значителен преходен остатък в размер на 7 313 575 лв. Част от него са получените с ПМС 736 893 лв. от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС за подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпена станция на с. Росица до НР на с. Вишовград и 3 495 000 лв. за ремонт на водопроводната мрежа в с. Росица, ремонт на общински път Бяла черква – Росица и ремонт на улици в Павликени и Бяла черква.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2021 г. са 17 058 288 лв., увеличение с 2 366 026 лв. спрямо миналата година. С близо един милион лева се увеличават средствата за образование, а с над 600 000 лева – тези за социални дейности. Субсидията за зимно поддържане е увеличена с 12 600 лв., а капиталовите разходи – с 99 700 лв.

В бюджета за 2021 г. е предвидено дофинансиране на разходите за работните заплати и осигурителните вноски на кметовете на кметства и кметските наместници с 19 000 лв.

При съставянето на разходната част за кметствата и кметските наместничества е спазено изискването за осигуряване на минимум 30 % от постъпилите приходи от продажбата на общински нефинансови активи и разпореждането с друго общинско имущество да се предоставят за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура и за изпълнение на дейностите от местно значение във всяко населено място.

Капиталовата програма за 2021 г. е в размер на 16 974 004 лв. И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програми на европейските фондове и друго външно финансиране.

 

Прочетена 882 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.