Брой 4 (791) / 2016
Местните данъци остават непроменени, строителство и ремонт за над 15 млн. лева След оживен дебат и направени десетки предложения от постоянните комисии, на заседанието си в края на януари общинските съветници приеха бюджет 2016 за община Павликени. Той е в размер на 14 470 048 лева. Сред приоритетите при изпълнението на бюджета се посочва запазването на финансовата стабилност на общината, продължаване политиката на оптимално използване възможностите за европейско финансиране през новия програмен период за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда. Ще продължи и благоустрояването на уличната мрежа, зелените площи, пешеходните зони, детските площадки в Павликени и останалите 19 населени места от общината. През 2016г. се запазват данъчните ставки на местните данъци – патентен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, туристически данък и други. Приходите от местните данъци и такси ще представляват 30 на сто от всички приходи в общинската хазна. Едно от най-големите пера на местните приходи е такса „Битови отпадъци“, планираната сума от тях тази година е в размер на 1 178 113 лева. Най-голяма част, общо 36 на сто от приходната част…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
6 020 младежи има в общината, от работоспособните – 74 лица са без работно място Общо 6 020 души на възраст между 15 и 35 години живеят в община Павликени. Бройката стана ясна по време на приемането на Годишния план за младежта на последната общинска сесия. Броят на учениците е 1 805. Регистрираните безработни младежи в Бюрото по труда са 74 лица, от които 12 души са висшисти, а 17 са с начално образование или изобщо не са учили. Чрез проект за младежка заетост работни места са намерили 18 младежи при девет работодатели. По друг проект са включени 12 младежи. Възможност за младите е и Европейската доброволческа служба. Годишният план отчита и увеличаване на младежите, които пушат. След напускане на училище все по-голяма част от юношите спират да се занимават със спорт, физическа активност и грижи за поддържане на добрата форма. Младите хора спортуват в 16 спортни клуба. През миналата година са проведени кампании „Спортувай в парка“, „Превенция на болести, предавани по полов път“, „Превенция на притежаването, употребата и разпространението на наркотици“ и антиСПИН кампания. В Детската педагогическа стая на…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Нови детски съоръжения за игра може да бъдат изградени в двора на ЦДГ „Слънце“. Проектът за тази дейност беше одобрен на последната сесия на Общинския съвет. Община Павликени ще кандидатства за финансиране с него по проект „Красива България“. Проектът за оформяне на двора на най-голямата детска градина предвижда изграждането на общо четири площи със съоръжения за игра. Три от тях са предмет на настоящия проект, а за четвъртото и за парковото осветление ще се търси друг източник на финансиране. Общината осигурява съфинансиране в размер на 35 356лв. от общата сума 64 873лв. Задължително е условието за финансов принос към проекта, а високият процент гарантира по-високи шансове за одобрение на кандидатстващата организация. С парите ще бъдат приведени кътовете в двора на детската градина в съответствие с наредбата за безопасността на детските площадки, а околното пространство ще бъде облагородено. В двора ще бъдат монтирани нов пясъчник, пързалка за тригодишни деца, двойна катерушка, клатушка, катерушка тип „мост“, „влакче“ и други детски съоръжения. Цялата площ ще бъде покрита със синтетична ударопоглъщаща настилка с UV защита.
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Двама стажанти започнаха работа в общинската администрация. Позициите са за младши експерти – еколог и юрисконсулт. Заети са от две госпожици, за които това е първо работно място по специалността. Те ще работят в администрацията 9 месеца, като длъжностите им са финансирани от Националната програма „Старт в кариерата“. По нея се изплащат заплатите и осигуровките от работодател за младежи в страната, които нямат трудов стаж по своята специалност и са на възраст до 29 години. Те трябва да са регистрирани в Бюрата по труда.
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Предприемане на действия по опазването на наличния горски фонд от беззаконна сеч и съвместна работа с ДДС „Болярка“ Велико Търново. Предстои одобряването на Горскостопански план за горските територии на Община Павликени, като през изминалия мандат местната власт е реализирала два проекта по мярка 233 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“. Залесени са 689 дка в осем населени места. Това става ясно от Стратегията за управление на общинската собственост в периода 2016-2019, която общинските съветници приеха. Стратегията продължава линията от изминалия мандат и извежда като основни приоритети прозрачност, отговорност, ефективност и контрол на управлението. Документът обхваща застроените и незастроените имоти – публична и частна общинска собственост, включително жилищните имоти. Сериозен проблем са сградите на закритите учебни заведения в населените места. Те не се използват и започват да се рушат и разграбват. Интерес има към тях, но при условие за ниска продажна цена.
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Първи двудневен обучителен семинар за младежи проведе Младежката инициативна група на Павликени. Обучението е дейност по Проект „Заедно намираме решения“, който се изпълнява от сдружение „Академика – 245“, благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Събитието бе официално открито лично от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов. „Радвам се да видя в тази зала събрани млади хора, които искат да научат повече за успешното сътрудничество и партньорство между местната власт и младите хора, лидерството, екипното взаимодействие, ефективното общуване, разрешаването на конфликти, работата по проекти. Чрез тези умения Вие ще бъдете по-подготвени да станете активни граждани в община Павликени и да сте наясно с проблемите на местната общност. Като ръководител на общинската администрация мога да ви уверя колко важно е създаването на един силен и сплотен екип, за да вървят дейностите и общата работа наред и да завършват с успех“, каза градоначалникът. Обучителният семинар има за цел да бъдат повишени знанията и компетенциите на 30 младежи, включени в Младежката инициативна група от град Павликени. По време на въвеждащото обучение те преминаха няколко важни тематични модула: екипно взаимодействие и…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Общинският съветник от БСП Георги Серафимов е роден през 1973г. в Павликени. Има висше икономическо образование. Целият му професионален път е протекъл досега в ЗКПУ „Златен клас“ в павликенското село Недан. От 1998 до 2012г. работи там като главен счетоводител, а после и досега – като неин председател. Членува в БСП от 2008г. Принадлежността към тази партия е семейна традиция, твърди той. Освен това му допада социалната политика на БСП, която той последователно се стреми да прилага както в работата си като общински съветник, така и като председател на земеделска кооперация. Член e на Областния управителен съвет на Съюза на земеделските кооперации, както и на Управителния съвет на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Избран е и в ръководството на ОФК „Павликени“. Така че обществената му ангажираност е доста висока. Георги Серафимов е втори мандат общински съветник. През първия си мандат оглавяваше постоянната комисия по бюджет и финанси, а сега са му поверили да ръководи две постоянни комисии – тази по административно-правни въпроси и комисията по конфликт на интереси. „Радвам се, че през миналия мандат бях част от Общинския…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Съветникът от ПД „Социалдемократи“ Иван Димитров е сред ветераните в Общинския съвет, това е петият му мандат. Роден е през 1957 г. в Павликени. Има висше образование – мениджър, развива частен бизнес в областта на автосервизната дейност. Три мандата е бил заместник-председател на Общинския съвет. Сега е и председател на постоянната комисия по ТСУ, благоустрояване, комунални дейности и транспорт. Вече 13 години е председател на Общинския спортен клуб по волейбол. Член е на Изпълнителния съвет на ПД „Социалдемократи“, където консултира избраните съветници и кметове на партията от цялата страна по теми на местната власт. Иван Димитров е сред хората, които участваха още през далечната 1989 г. във възстановяването на БСДП в Павликени. Смята, че това е партия на средната класа, че именно средната класа е гръбнакът на обществото в България, тя е носител на традициите, на културните ценности, на просперитета, тя е основният двигател за развитието на всяко общество. През досегашните си мандати в местната законодателна власт Иван Димитров винаги е изпълнявал активно своята роля на общински съветник, бил е със свое мнение по всички разглеждани въпроси, мнение, което винаги…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
План за работата си през първото полугодие на 2016 година приеха общинските съветници. Шест редовни сесии са предвидени за периода. Първото заседание на Общинския съвет беше на 28 януари. Тогава беше приет планът, както и отчетът за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Беше приета и програмата за настоящата година. Бюджетът на Общината беше приет на първата сесия. Съветниците дадоха и одобрение за кандидатстване по проект за детски площадки в ЦДГ „Слънце“. Отчета си за работата през изминалите шест месеца ще разглеждат съветниците на сесията на 25 февруари. Тогава кметът ще представи и годишния отчет по Програмата за управление на община Павликени за 2015г. и ще представи мандатната програма за следващите четири години. Свой отчет ще представи и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Съветниците ще разглеждат също Програмата за управление на отпадъците в периода 2015 – 2020. Третата сесия е на 24 март. Тогава ще стане ясно как е разходван бюджетът през 2015г. На дневен ред е и приемането на отчета за изпълнението през 2015г. на краткосрочната Програма за…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Парадът на маските в Бяла черква не е от незапомнени времена, а е от около половин век насам. На времето го свързвахме с православния християнски празник на прошката Сирни Заговезни. Към тая дата ме подтикна любопитен момент от дълбоката древност на прадедите ни. * * * В историко-библейски аспект този ден е имал езическо и митологическо начало в древен Египет, където се оказвала голяма почит към богинята на Луната, плодородието и любовта – богиня, изобразявана с котешка маска на лицето, наричана богинята котка и носеща прабългарското име Бастет. Но какво общо е имало между Египет и прадревните българи? Тук е наложителна историко-библейска справка. И коя е била Бастет? Тя е пра-пра-пра-… българска принцеса, родена в района на Странджа-Сакар близо хилядолетие пр. Хр. Предисторията е свързана и с факти от Стария завет. Древното прабългарско племе худони, участвало в бунта на първия син на юдейския цар Давид – Авесалом, който детронирал баща си. След настъпилия обрат обаче Авесалом бил убит, а неговите привърженици от бащиното му коляно и наемниците – худони (балхарис), потеглили заедно към Кавказ, после стигнали Черно море, дошли отсам…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Страница 1 от 2