Петък, 18 Март 2022 13:16

Да изхвърляме разделно отпадъците е от полза за всички

Открито за отпадъците

 

В поредица от броеве „Павликенски глас“ ще представи всички аспекти от системата за сметосъбиране  в нашата община. Много въпроси се повдигнаха в последните седмици по темата с отпадъците, затова вярваме, че повече знание по темата ще допринесе за по-доброто ѝ разбиране.

Днес посвещаваме вниманието си на темата с разделното събиране на отпадъци

 

 

* Общината не заплаща за обслужването на цветните контейнери

 

* Не е вярно, че един камион събира отпадъка от всички контейнери

 

* Разделното събиране намалява разходите за депониране

 

 

Защо да разделяме отпадъците?

Краткият отговор е: защото спестяваме природни си ресурси, намаляваме депонираните отпадъци и разходите за тях, пестим енергия и намаляваме замърсяването. Част от отпадъците могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Те са ценен ресурс.

Разделянето на отпадъците при източника на образуване, т.е. още вкъщи, е от изключително значение за по-нататъшния процес на рециклиране. Ако отпадъците се разделят в домакинствата и се изхвърлят в съдовете за разделно събиране, те няма да смесят с битовите отпадъци и ще стигнат до инсталациите за сепариране незамърсени и годни за рециклиране.

Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването на рециклируемите отпадъци и позволява по-нататъшното им влагане в производството на по-широк кръг продукти, с по-високо качество.

 

Кой извършва разделното събиране?

Разделно събиране на отпадъци на територията на община Павликени съществува от 2012 г. За целта Общината сключва договори с организации по оползотворяване.

През първите шест години дейността се извършваше от „Екоколект“ АД. През 2018 г. е сключен 5-годишен договор с „Булекопак“ АД, който е действащ към момента.

Общината предоставя правото, а дружеството приема да организира система за разделно събиране, транспортиране, временно съхранение, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на домакинствата, търговски, производствени и административни обекти като прилага Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

„Булекопак“ АД организира целия процес от разделното събиране на отпадъците от опаковки до тяхното рециклиране. Дружеството организира и управлява системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 60 общини за повече от 1 300 000 жители. За изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, сепариране и рециклиране на отпадъците от опаковки „Булекопак“ АД работи с предприятия, притежаващи необходимите разрешителни и регистрационни документи.

Образователно-информационните дейности са друга част от дейността за „Булекопак“ АД. С тях организацията цели да повиши информираността на жителите относно ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки, да постигне трайна промяна в начина на мислене и изграждане на положителна нагласа у населението към разделното събиране и опазването на околната среда и да възпита най-младите в духа на екологичния начин на живот и ефективното потребяване на ресурси.

 

Какви и колко контейнери са поставени в общината?

Най-общо казано, има два вида съдове – метални поцинковани за смесени битови отпадъци и цветни пластмасови за разделно събиране.

В предния брой разказахме за ангажимента на общинското предприятие БКД към металните контейнери. Те са собственост на общината и целият разход по събирането на боклука от тях се плаща чрез такса „Битови отпадъци“. Тези контейнери не са част от разделното събиране. Отпадъкът от тях се обработва в Регионалната система за управление на отпадъците, регион Левски/Никопол, с. Санадиново.

Отговорност към цветните контейнери има единствено частното дружество. Схемата с местата за разполагането им се съгласува от Община Павликени.

Броят на необходимите контейнери за рециклиране се определя според регламентирания в действащото законодателство обем на брой живущи в населеното място.

Системата за разделно събиране на община Павликени се състои от съдове тип „Иглу“ с жълт цвят, предназначени за събиране на отпадъци от опаковки пластмаси, хартия и метали, и съдове тип „Иглу“ със зелен цвят, предназначени за събиране на стъклен амбалаж.

На територията на градовете Павликени и Бяла черква и селата Батак, Бутово, Върбовка, Караисен, Михалци, Мусина, Недан и Стамболово са разположени общо 139 контейнера за разделно събиране, с които е осигурен обем от 3300 л. на всеки 350 жители.

 

Колко плаща община Павликени за разделното събиране?

Нула. Организацията по оползотворяване изпълнява целия процес по събиране на тези отпадъци за своя сметка. Това изрично е записано в договора с нея.

Гражданите имат и допълнителна финансова полза да изхвърлят повече отпадъци разделно. Колкото по-малко отпадъци се изпратят към регионалното депо, толкова по-ниски разходи за третирането им ще трябва да се платят. Цялото съдържание от сивите метални контейнери се транспортира до депото в с. Санадиново. За всеки тон се заплаща такса за обработването му в депото. Там отпадъкът също преминава през сепариране с цел отделяне на годния за рециклиране, част от него подлежи на компостиране, а остатъкът се депонира. Заплащането на тон се определя по формула, която включва тези три компонента. С други думи, ако рециклируемите материали бъдат изхвърлени в цветните контейнери, ще намалее общото количество в металните контейнери, а оттам и разходите за операции по тях в депото. А тези разходи също са част от калкулацията за такса „Битови отпадъци“.

 

Вярно ли е, че общинските камиони събират отпадъците от цветните контейнери?

Не. В действителност това е напълно невярно и лесно може да се провери. 

Поставените цветни контейнери изискват използването на специализирана сметосъбираща техника и бордови камиони, оборудвани с кран.

На снимката можете да видите разликата във формата им.

БКД не разполага с подходяща техника за обслужване на цветните контейнери.

 

Колко често се обслужват съдовете за разделно събиране?

Събирането на отпадъците от фирмата-изпълнител е по предварително одобрен от общината график за извозване, както е регламентирано в Закона за управление на отпадъците.

Съдовете за разделно събиране се обслужват при следната честота:

- жълти – веднъж месечно;

- зелени – веднъж годишно и при запълване на не по-малко от 75 % от капацитета на съдовете.

 

Гражданите могат да подават сигнали за всякакви нарушения като препълнени или липсващи контейнери. Върху контейнерите има стикери с контактна информация за подаване на сигнали.

 

Къде отиват изхвърлените в цветните контейнери отпадъци?

В крайна сметка камионите извозват събрания отпадък до сепариращи инсталации, където рециклируемите отпадъци се сортират по вид. След това се доставят до заводите за рециклиране, където се преработват в суровини за нови изделия.

Остатъкът след сепарирането, който не е годен за рециклиране, се извозва отново до депото в с. Санадиново, където се депонира.

Цената за депониране се заплаща от Община Павликени.

 

Рециклирането ли е най-доброто решение?

Рециклирането е важно, но още по-важно е да създаваме по-малко отпадък. Това е свързано с навиците ни на отговорни потребители, които внимават какво количество стоки купуват, как са опаковани тези стоки и т.н.

Рециклирането идва като краен вариант, а алтернативата отпадъкът да попадне на сметище или сред природата би трябвало изобщо да не съществува.

 

За финал – няколко важни съвета

 

В цветните контейнери изхвърляйте само отпадъци от опаковки и такива, които имат знак за рециклиране!

Не изхвърляйте отпадъци, които могат да предизвикат пожар!

Не драскайте и не чупете контейнерите!

 

Само с взаимни усилия можем да постигнем желания резултат и да живеем в чиста градска среда.

 

В следващия брой ще представим детайлна информация за осигурените от Община Павликени възможности за изхвърляне на различните видове отпадък.

 

* материалът е създаден от екип на вестник „Павликенски глас“

 

Прочетена 5215 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.